Google

การดูแลสนามหญ้า

ปูหญ้าสองพี้น้อง
สนามหญ้าที่มีการเจริญเติบโตของหญ้าสนามดีแล้ว ความถี่ของการให้นํ้าจะลดน้อยลงแต่ปริมาณนํ้าที่ให้ต่อครั้งจะมากขึ้น เพื่อให้รากหยั่งลึกลงไปในดินดีขึ้นลดปัญหาการสะสมเกลือจากใต้ดินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตการให้ปุ๋ยแก่ สนามหญ้า จะให้เดือนละครั้ง ภายหลังการใส่ปุ๋ยจะต้องรดนํ้าตามทันทีไม่ให้ปุ๋ยตกค้างอยู่บนใบหญ้า การควบคุมวัชพืชจะพบมากใน สนามหญ้าที่มีการเตรียมพื้นที่ไม่ถูกวัชพืชที่ขึ้นในสนามหญ้า เช่น หญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าตีนกา แห้วหมู ผักโขม บานไม่รู้โรยไมยราพ ฯลฯ เมื่อพบเห็นจะต้องขุดออกทันที่ หากทิ้งไว้จะทําให้มีการเจริญเติบโตเบียดบังหญ้าสนาม

Sorry, the comment form is closed at this time.